ISO 9001

ISO 9001

Uspieť v náročných podmienkach vyžaduje poznať a neustále plniť požiadavky na kvalitu zo strany zákazníka (žiaci, rodičia, zamestnávatelia, firmy, organizácie, verejnosť, atď), zákonných požiadaviek a svojich vlastných. V posledných rokoch tiež neustále rastie záujem o zvyšovanie kvality služieb. V súvislosti so vstupom do Európskej únie sa tento záujem o zvyšovanie kvality dostáva na popredné miesta v hodnotení organizácií. Práve kvalita sa stáva konkurenčným nástrojom výchovno vzdelávacích organizácií. Norma ISO 9001 špecifikuje základné požiadavky na systém managementu kvality v organizáciách, ktoré chcú a potrebujú preukázať svoju schopnosť, trvalo poskytovať produkty v súlade s príslušnými predpismi a požiadavkami zákazníkov, a ktoré sa usilujú o zvyšovanie spokojnosti zákazníka. Systém manažérstva kvality rieši súčasné problémy a predchádza problémom budúcim. Jedným zo základných princípov je trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality.
 

História

Vznik systému riadenia kvality má svoj pVznik systému riadenia kvality má svoj pôvod v 20. rokoch minulého storočia, kedy s rozšírením sériovej výroby vznikal požiadavka na zavedenie systému, ktorý by udržal nemennú kvalitu výroby a bez toho, aby bol testovaný každý výrobok. Prvé publikované zásady sa objavili po druhej svetovej vojne, ale prístup bol rozdielny v závislosti na teritóriu (USA. Európa, Japonsko) i podľa jednotlivých korporácií. Samotná norma ISO 9001 má svoj pôvod vo Veľkej Británii v 80. rokoch, kedy sa rozšírila po celej Európe a vytvorila tradíciu overovania jej plnenia nezávislými certifikačnými spoločnosťami. Kým na prelome roku 2000 pochádzalo viac ako 60% certifikovaných spoločností z Európy, dnes väčšinu certifikátov drží firmy z Ázie. certifikátov drží firmy z Ázie.

 

Princíp normy

Norma stanovuje jednoduchú zásadu, kedy vedenie firmy stanovuje svoje ciele a plány v oblasti kvality svojej produkcie a tieto sú postupne pomocou nastavených procesov realizované, pričom účinnosť týchto procesov je meraná a monitorovaná, aby spoločnosť mohla prijať účinné opatrenia na zmenu. Norma sa zaoberá princípy riadenia dokumentácie, ľudských zdrojov, infraštruktúry, zavádza procesy komunikácie so zákazníkmi, hodnotenie dodávateľov, meranie výkonnosti procesov a tiež interné audity za účelom získania spätnej väzby.

 

Medzinárodná platnosť

Normy ISO sú medzinárodné normy, ktoré jednotlivé štáty preberajú do národnej „technickej legislatívy“. Normy označené ISO 9001 alebo STN EN ISO 9001 alebo napr. DIN EN ISO 9001 majú celkom zhodné znenie a požiadavky a to znamená, že firma, ktorá obdrží certifikát v jednej krajine, nemusí preukazovať znovu splnenie požiadaviek v inej krajine. Certifikát má medzinárodnú platnosť.